محمدرضا قاسمی

علمی و تفریحی

محمدرضا قاسمی

علمی و تفریحی

من محمدرضا قاسمی دانش آموز دوم راهنمایی مدرسه پیشگامان اندیشه هستم.من در سال 1378 به دنیا آمدم و دوران ابتدایی را با معدل 20 گذراندم و اول راهنمایی معدلم 19/92 شد و امسال معدل نوبت اولم 19/88 شد.من طرفدار تیم استقلال هستم.